Projecte: Impuls de la Xarxa BMS a les Illes Balears.

Es coneix que les papallones diürnes o Ropalòcers, com a conseqüència de la forta pressió antròpica i de les profundes i ràpides transformacions que ha experimentat l’entorn en les darreres dècades, estan patint canvis poblacionals en molts casos negatius, com passa amb la majoria de pol·linitzadors. Encara que ningú dubta que aquests canvis s’estan produint, resulta molt més difícil precisar quina és la seva direcció i identificar les tendències que afecten les diferents espècies.

Així, la importància de fer un seguiment a llarg termini d’aquest grup d’insectes radica bàsicament en poder conèixer amb precisió els canvis d’abundància de les papallones per poder avaluar de manera científica els canvis que estan patint el seus hàbitats i les seves causes. És essencial que els gestors del patrimoni natural puguin disposar de mecanismes que els permetin diagnosticar quin és l’estat dels sistemes naturals i valorar la idoneïtat de les mesures adoptades per tal d’afavorir-los. En resum, l’objectiu principal del seguiment de lepidòpters diürns és conèixer amb precisió els canvis d’abundància de les papallones a partir de la repetició quinzenal de censos visuals al llarg de transsectes fixos, per tal de relacionar-los posteriorment amb diferents factors ambientals. Es considera que el seguiment a llarg termini serveix per obtenir dades sobre l’abundància d’un organisme (o d’un grup d’organismes) al llarg del temps i, per tant, conèixer quines són les seves fluctuacions poblacionals a l’àrea estudiada.

Amb l’objectiu de promoure la cultura científica i sensibilització del món de les papallones, aquest any el TAB s’ha compromès a dur a terme el projecte d’impuls de la xarxa de voluntaris del BMS a les Illes Balears, amb col·laboració de Caixa Colonya (Fons d’estalvi Ètic) i la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears (Direcció general de Residus i Educació Ambiental).

El nostre objectiu principal és estimular el creixement de la xarxa BMS arreu de les Illes, fent arribar a les aules, a les famílies i a tota persona interessada en el món naturalístic la existència d’aquesta xarxa de voluntariat i la seva importància.

En què consisteix el BMS?

El BMS (Butterfly Monitoring Scheme) és un projecte extès arreu del continent Europeu per al seguiment de les papallones diürnes (ropalòcers) i l’estudi de les seves poblacions per causa de la pressió antròpica. Aquests seguiments o censos setmanals ens proporcionen la informació suficient per a veure la seva dinàmica poblacional, i els canvis que estàn patint per causa de l’acció humana, entre d’altres. Sabem que les papallones són uns excel·lents bioindicadors i biomarcadors de l’estat en que es troba l’escosistema, i és per això que el seu seguiment a través de xarxes de voluntariat és essencial per a continuar coneixent-les!

A les Illes Balears, el projecte BMS es va iniciar fa aproximadament 20 anys per part de l’Associació per a l’Estudi de la Natura (AEN) emperò actualment la seva gestió és duta a terme per el CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Scheme). En els darrers cinc anys, la quantitat de transsectes de papallones a Balears ha crescut considerablement, obtenint ara mateix un total de XX estacions de seguiment distribuïdes per tot l’Arxipèlag. És per això que volem continuar aumentant i mantenint tots els transsectes possibles.

El CBMS proposa un mètode de seguiment de papallones diürnes molt senzill i aplicable a qualsevol lloc, fent-ho més fàcil pel voluntari. A més, a les Illes Balears tenim menys espècies de papallones diürnes que a la península, fet que agilitza i facilita notablement el seu seguiment (tenim una trentena d’espècies aproximadament!). S’ha editat un pòster per a poder identificar-les: Papallones de les Illes Balears.