L’espinós, Gasterosteus aculeatus, és un peix teleosti d’aigües dolces, amb una única població a les Balears, probablement autòctona i situada en part dins del Parc Natural de s’Albufera, i en la zona Natura 2000 ES0000038, Lic i Zepa de s’Albufera de Mallorca. La situació de conservació és clarament desfavorable, amb una área de presència en recessió i efectius molt febles. Tècnicament es qualifica En Perill i està legalment catalogat com a VULNERABLE (BOIB 07/09/13). Els resultats de les prospeccions periòdiques efectuades en els darrers anys indiquen una situació crítica per reducció i degradació del seu hàbitat i acció d’espècies invasores.

L’Associaicó  TAIB va realitzar les següents accions:

  1. Caracterització de les poblacions de macròfits.
  2. Seguiment de nivells i qualitat de l’aigua, aportant les mostres al Laboratori de l’Aigua.
  3. Prospecció de presència d’espècies introduïdes.
  4. Revisió de localitats de presència de l’espècie.
  5. Identificació de localitats de translocació potencial.
  6. Anàlisi de la planificació territorial vigent a la zona.
  7. Informació als propietaris de parcel·les de la zona del valor i situació de l’espècie amb un document divulgatiu elemental, que serà distribuït in-situ per AMAs, COFIB i altres que intervenguin en la campanya.

Tot aquest projecte es va realitzar sota el guiatje de l’equip naturalista del PN de S’Albufera de Malorca