VALORACIÓ I DIAGNOSI SOCIO-ECONÒMICA DE S’ALBUFERA DE MALLORCA (Una aproximació (multicriteri) a partir dels serveis ecosistèmics)

Aquest estudi presenta i analitza la informació relativa a la realitat socioeconòmica de S’Albufera i entorn, recopilant primer dades específiques del medi socioeconòmic del context en què s’ubica; identificant després els actors implicats de la zona; fent una valoració multicriteri del béns i serveis que proporciona l’espai natural a la societat; i, finalment, exposant propostes per al foment i la promoció socioeconòmica de la zona en relació amb els criteris que es desprenguin de l’anàlisi de la informació obtinguda prèviament. Tradicionalment els estudis econòmics tenen la limitació de tenir un fort caràcter sectorial. Per tal d’avançar cap a un desenvolupament sostenible, s’ha utilitzat un enfocament intersectorial, basat en els ecosistemes i els serveis que proveeixen.

La valoració socioeconòmica de S’Albufera i la seva àrea d’influència, atén a la necessitat de l’obtenció de dades i del coneixement de la realitat socioeconòmiques de la zona i el seu entorn, amb motiu de proporcionar part de la base del que ha de ser el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) d’aquest espai natural protegit, en actual procés d’elaboració. Aquest aportament és, en última instància, una sèrie de propostes per al foment i la promoció socioeconòmiques de la zona, sempre en consonància amb els objectius de conservació de l’espai natural.

Com a pla d’ordenació territorial, el PORN ha de tenir en compte les diferents realitats que conviuen a l’entorn de S’Albufera, tant a nivell ecològic com social i econòmic, ja que aquest ha d’integrar-les totes elles per a poder arribar a ordenar els possibles usos de l’espai i zona d’influència de manera equilibrada. Cap d’aquestes realitats és independent de les altres, és a dir, totes tenen una relació d’interdependència que s’ha de posar de manifest a l’hora de valorar i ordenar el seu funcionament amb una visió sistèmica o de conjunt.

Precisament és aquest punt de vista integrador el que condueix a mirar d’aprop i tenir en compte la realitat socioeconòmica de S’Albufera i el seu entorn en el moment de fer un pla motivat principalment pel manteniment dels recursos naturals que acull l’espai natural. S’Albufera és un element més de tot un conjunt, del qual en depèn essencialment i al qual, recíprocament, nodreix amb beneficis múltiples, alguns dels quals són més palpables que d’altres.